Záruční podmínky Katonyx s.r.o.

KLIMATIZACE, TRAVNÍ SEKAČKY

Vážený zákazníci, děkujeme Vám, že jste zakoupili klimatizační jednotku, tepelné čerpadlo, odvlhčovač nebo travní sekačku či jiný produkt z naší nabídky. Délka záruční doby Vašeho výrobku je uvedena v kupní smlouvě, smlouvě o dílo případně předávacím protokolu. Jako záruční list slouží také předávací protokol.

Před prvním použitím, spuštěním výrobku si důkladně nastudujte přiložený návod k obsluze. Firma Katonyx s.r.o. Vám těmito záručními podmínkami poskytuje záruku za níže uvedených podmínek.
 1. Výrobek byl zakoupen u firmy Katonyx s.r.o.
 2. Výrobek byl užíván v souladu s příslušným návodem k obsluze, technickými a bezpečnostními normami platnými v ČR a byl odborně instalován. Odborná instalace se nevyžaduje u mobilních klimatizací a odvlhčovačů vzduchu, travních sekaček.
 3. K záruční opravě je nutné předložit řádně, úplně vyplněný a podepsaný předávací protokol včetně kopie dokladu o zakoupení. U mobilních ostatních produktů doporučujeme po dobu záruční lhůty uschovat původní obaly pro případný transport k opravě.
 4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  1. Záruční list (předávací protokol) má neúplné nebo jiné údaje oproti údajům na výrobku
  2. Výrobek je poškozen vodou, ohněm, přepětím v rozvodné síti, statickou elektřinou, nehodou, nesprávným požíváním, opotřebením nebo mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo vlhkém prostředí
  3. Výrobek je poškozen při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci, neodborným zásahem
  4. K poškození výrobku došlo během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze
  5. Do výrobku nebo jeho části bylo zasaženo neoprávněnou osobou nebo k záruční opravě neoprávněným subjektem nebo byly porušeny prvky ochrany sloužící k zjištění neodborné montáže dílů.
  6. V případě vady přístroje způsobené používáním jiného než doporučeného spotřebního materiálu a náhradních dílů.
  7. Byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
  8. U části výrobku, které podléhají běžné spotřebě nebo částí, které se při požívání opotřebovávají.
 5. Opravu mobilních klimatizací a odvlhčovačů vzduchu, travních sekaček lze provést pouze v autorizovaných servisech nebo u dodavatele.
 6. Opravu tepelných čerpadel a ostatních klimatizačních zařízení lze uplatnit u společnosti, která provedla odbornou instalaci a není-li to z objektivních důvodů možné potom u dodavatele.
 7. V případě že bude výrobek postižen takovou vadou, kterou bude možné rychle a bez dalšího odstranit, bude uplatněný reklamační nárok řešen odstraněním (opravou) vady nebo části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek.
 8. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací poskytnutou firmou Katonyx s.r.o. nebude možné uznat jako zákonný důvod pro reklamaci.